Documentatie m.b.t. aanmelding van Natura 2000 gegevens bij de Europese Commissie

 


Standaardgegevensformulier. Dit is een in de vorm van een Beschikking (97/266/EG) door de Europese Commissie vastgesteld formulier waarmee lidstaten alle gegevens dienden te verstrekken die nodig waren om de door de lidstaten aangemelde Natura 2000 gebieden te selecteren en aan te wijzen
 • Standaardgegevensformulier, 6.7 Mb
 • Gebiedendocument, overzicht van habitattypen en soorten waarvoor gebieden zijn aangemeld en begrenzing van gebieden
  Ministerie van LNV, februari 2004
 • Gebiedendocument, 461 kb
 • Lijstdocument, overzicht van gebiedsselectie voor de Habitatrichtlijn
  Ministerie van LNV, februari 2004
 • Lijstdocument, 267 kb
 • Lijst van HR-gebiedskaarten, kaarten van habitatrichtlijn-gebieden die onderdeel waren van de aanmelding in 2003.
 • [ lijst van kaarten ]

 •  

  [terug]