Welkom op de website van INCAconsult

INCAconsult
is een onafhankelijke adviseur op het gebied van natuurbescherming.

INCAconsult
is op de hoogte van de actuele juridische en biologische ontwikkelingen op het gebied van natuur- en soortenbescherming, ruimtelijke ordening en milieu. Bijzondere expertise is aanwezig over Europese wetgeving, zoals Natura 2000, en verplichtingen onder het CITES-verdrag.

INCAconsult
stelt analyses op over juridische en biologische mogelijkheden bij de uitvoering van de zeer complexe (internationale) natuurwetgeving.

INCAconsult
zorgt voor volledige uitvoering van projecten en trajectbegeleiding, met een nadruk op het waarborgen van de proces-continuiteit en belangen-behartiging. Bewaking van de rechtspositie van clienten en het verlenen van rechtsbijstand zijn essentiele onderdelen.

De dienstverlening verloopt volgens algemene voorwaarden en vaste tarieven.

Nieuws

Belangrijk nieuws: wijziging contactgegevens INCAconsult !

Reactie op Kamerbrief.
Een reactie op de Kamerbrief van 30 juni 2011 inzake rekenmodel ammoniakdepositie

Natura 2000 en Bedrijfsleven
Een overzicht van de belangrijkste aspecten uit de Natuurbeschermingswet die negatieve effecten voor het bedrijfsleven tot gevolg hebben

Rechtszekerheid en duidelijkheid
Een reactie naar aanleiding van de Nota van Antwoord Inspraakprocedure aanwijzing Natura 2000-gebieden, ministerie van LNV, november 2007