Publicaties
Hier vindt U
door INCAconsult uitgevoerde studies. Die welke in opdracht van derden zijn vervaardigd zijn met toestemming van de opdrachtgever voor publicatie vrijgegeven.
2011/09 - Brief aan de Staatssecretaris
Een reactie op de Kamerbrief van 30 juni 2011 inzake rekenmodel ammoniakdepositie
2008/18 - Natura2000 en Bedrijfsleven
Een overzicht van de belangrijkste aspecten uit de Natuurbeschermingswet die negatieve effecten voor het bedrijfsleven tot gevolg hebben
2008/07 - Rechtszekerheid en duidelijkheid
Een reactie naar aanleiding van de Nota van Antwoord Inspraakprocedure aanwijzing Natura 2000-gebieden, ministerie van LNV, november 2007
2007/24 - Habitatrichtlijn, “bestaand gebruik" en Natuurbeschermingswet
Enkele opmerkingen over bestaand gebruik en de implementatie van de Habitatrichtlijn in de Natuurbeschermingswet.
Handboek beschermde dieren - herziene druk 2007
Een overzicht van alle diersoorten waarvoor in Nederland op grond van nationale en europese wetgeving beschermende maatregelen van kracht zijn
2006/02 - Natura2000 in Nieuwkoop - Gebiedsanalyse
Analyse van de biologische gegevens die gebruikt zijn bij de aanwijzing van de Nieuwkoopse Plassen en de Haeck als Natura 2000 gebied
2006/01 - Natura2000 in Nieuwkoop
Analyse van de implementatie van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijnen in de Nederlandse Natuurbeschermingswet, toegepast op de aanwijzing van de Nieuwkoopse Plassen en de Haeck als Natura 2000 gebied.