• Document, 741 kb
 • Beheer van “Natura 2000”-gebieden

  De bepalingen van artikel 6 van de habitatrichtlijn (Richtlijn 92/43/EEG)

  ISBN 92-828-9051-1
  © 2000, Europese Gemeenschappen

  Voorwoord door Margot Wallström, Commissaris voor milieu

  In steeds ruimere kring wint de gedachte veld dat de biodiversiteit een element van onschatbare waarde van ons gemeenschappelijk erfgoed is. De jongste Eurobarometer bewijst dat de bescherming van zeldzame en bedreigde soorten en habitats de Europese burger nauw aan het hart ligt. Die bescherming is het doel van „Natura 2000”, het ecologisch netwerk dat krachtens de in 1992 vastgestelde habitatrichtlijn tot stand wordt gebracht. Dit netwerk, dat ook de speciale beschermingszones omvat die krachtens de vogelrichtlijn worden aangewezen, biedt een solide waarborg voor het behoud van Europa’s meest waardevolle natuurgebieden.

  Een goed beheer van de „Natura 2000”-gebieden is van essentieel belang voor de instandhouding ervan. Wil deze aanpak met succes worden bekroond, dan is in eerste instantie de actieve participatie vereist van al wie in die gebieden woont en daarvan afhankelijk is. De maatregelen inzake het beheer van „Natura 2000”-gebieden worden omschreven in artikel 6 van de habitatrichtlijn. Omdat het evenwel om een beknopte juridische tekst gaat, vereisen de talrijke kernbegrippen die daarin worden gehanteerd enige toelichting. Het lijkt me belangrijk, over een duidelijke en bevattelijke interpretatie van deze cruciale bepalingen van de richtlijn te kunnen beschikken, aangezien dit het mogelijk moet maken om de richtlijn in heel de Gemeenschap op uniforme wijze toe te passen.

  Met dit document wordt daarom beoogd, de interpretatie van artikel 6 door de bevoegde instanties in de lidstaten te vergemakkelijken. Ik hoop dat het ertoe mag bijdragen dat dit artikel onverkort wordt uitgevoerd en dat de bedoelde instanties erdoor worden aangespoord om op hun beurt richtsnoeren ten behoeve van de diverse belanghebbende partijen uit te werken.

  In een breder perspectief wil dit document de burger ook een beter inzicht in de communautaire wetgeving verschaffen: het vormt een onderdeel van het op openheid en transparantie gerichte beleid van de Europese Commissie.

  [terug]